Nhận Xét.

Thoát

Liên Kết Bạn Bè.

Thoát
Code Tạo Hiệu Ứng Pháo Hoa Cho Blogspot Trang Trí Tết 2019 | RIUSGREY

Share Share Share Sao chép URL Liên hệ

RIUS GREY IT đã thêm một bài viết mới

Tết cổ truyền (Tết âm lịch) đang ngày một đến gần. Bạn đã chuẩn bị được những gì cho Blog/Website của mình để chào đón Tết cổ truyền (Tết âm lịch) 2019 này? Khoác cho Blog/Website một bộ cánh mới có chủ đề về Tết cổ truyền (Tết âm lịch) là việc mà nhiều người thường làm.
Tuy nhiên, việc thay Template mới sẽ khá tốn thời gian, công sức và có thể khiến Blog/Website của bạn rớt hạng trên bảng kết quả tìm kiếm. Trong trường hợp này, tạo hiệu ứng bắn pháo hoa ngay trên giao diện mà bạn đang sử dụng để mang một chút không khí Tết cổ truyền (Tết âm lịch) vào Blog/Website là một ý tưởng không hề tồi. Hãy cùng RIUSGREY đóng tết 2019 nhiều thành côngHƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Dán css này vào trước thẻ </head>

<style type='text/css'>
canvas{
cursor:crosshair;
position:fixed;
width:100%;
height:100%;
background:none;
display:block

</style>

BƯỚC 2: DÁN ĐOẠN html NÀY VÀO sauTHẺ <BODY>

<canvas height='900' id='canvas' style='position:fixed;width:100%;pointer-events:none;z-index:9999;' width='1440'/>

BƯỚC 3: DÁN đoạn javascript NÀY VÀO TRƯỚC THẺ </body>

<script type='text/javascript'>
      //<![CDATA[
      window.requestAnimFrame = ( function() {
        return window.requestAnimationFrame ||
          window.webkitRequestAnimationFrame ||
          window.mozRequestAnimationFrame ||
          function( callback ) {
          window.setTimeout( callback, 1000 / 60 );
        };
      })();
var canvas = document.getElementById( 'canvas' ),
    ctx = canvas.getContext( '2d' ),
    cw = window.innerWidth,
    ch = window.innerHeight,
    fireworks = [],
    particles = [],
    hue = 120,
    limiterTotal = 5,
    limiterTick = 0,
    timerTotal = 30,
    timerTick = 0,
    mousedown = false,
    mx,
    my;
      canvas.width = cw;
      canvas.height = ch;
      function random( min, max ) {
        return Math.random() * ( max - min ) + min;
      }
      function calculateDistance( p1x, p1y, p2x, p2y ) {
        var xDistance = p1x - p2x,
            yDistance = p1y - p2y;
        return Math.sqrt( Math.pow( xDistance, 2 ) + Math.pow( yDistance, 2 ) );
      }
      function Firework( sx, sy, tx, ty ) {
        this.x = sx;
        this.y = sy;
        this.sx = sx;
        this.sy = sy;
        this.tx = tx;
        this.ty = ty;
        this.distanceToTarget = calculateDistance( sx, sy, tx, ty );
        this.distanceTraveled = 0;
        this.coordinates = [];
        this.coordinateCount = 3;
        while( this.coordinateCount-- ) {
          this.coordinates.push( [ this.x, this.y ] );
        }
        this.angle = Math.atan2( ty - sy, tx - sx );
        this.speed = 2;
        this.acceleration = 1.05;
        this.brightness = random( 50, 70 );
        this.targetRadius = 1;
      }
      Firework.prototype.update = function( index ) {
        this.coordinates.pop();
        this.coordinates.unshift( [ this.x, this.y ] );
        if( this.targetRadius < 8 ) {
          this.targetRadius += 0.3;
        } else {
          this.targetRadius = 1;
        }
        this.speed *= this.acceleration;
        var vx = Math.cos( this.angle ) * this.speed,
            vy = Math.sin( this.angle ) * this.speed;
        this.distanceTraveled = calculateDistance( this.sx, this.sy, this.x + vx, this.y + vy );
        if( this.distanceTraveled >= this.distanceToTarget ) {
          createParticles( this.tx, this.ty );
          fireworks.splice( index, 1 );
        } else {
          this.x += vx;
          this.y += vy;
        }
      }
      Firework.prototype.draw = function() {
        ctx.beginPath();
        ctx.moveTo( this.coordinates[ this.coordinates.length - 1][ 0 ], this.coordinates[ this.coordinates.length - 1][ 1 ] );
        ctx.lineTo( this.x, this.y );
        ctx.strokeStyle = 'hsl(' + hue + ', 100%, ' + this.brightness + '%)';
        ctx.stroke();
        ctx.beginPath();
        ctx.arc( this.tx, this.ty, this.targetRadius, 0, Math.PI * 2 );
        ctx.stroke();
      }
      function Particle( x, y ) {
        this.x = x;
        this.y = y;
        this.coordinates = [];
        this.coordinateCount = 5;
        while( this.coordinateCount-- ) {
          this.coordinates.push( [ this.x, this.y ] );
        }
        this.angle = random( 0, Math.PI * 2 );
        this.speed = random( 1, 10 );
        this.friction = 0.95;
        this.gravity = 1;
        this.hue = random( hue - 50, hue + 50 );
        this.brightness = random( 50, 80 );
        this.alpha = 1;
        this.decay = random( 0.015, 0.03 );
      }
      Particle.prototype.update = function( index ) {
        this.coordinates.pop();
        this.coordinates.unshift( [ this.x, this.y ] );
        this.speed *= this.friction;
        this.x += Math.cos( this.angle ) * this.speed;
        this.y += Math.sin( this.angle ) * this.speed + this.gravity;
        this.alpha -= this.decay;
        if( this.alpha <= this.decay ) {
          particles.splice( index, 1 );
        }
      }
      Particle.prototype.draw = function() {
        ctx. beginPath();
        ctx.moveTo( this.coordinates[ this.coordinates.length - 1 ][ 0 ], this.coordinates[ this.coordinates.length - 1 ][ 1 ] );
        ctx.lineTo( this.x, this.y );
        ctx.strokeStyle = 'hsla(' + this.hue + ', 100%, ' + this.brightness + '%, ' + this.alpha + ')';
        ctx.stroke();
      }
      function createParticles( x, y ) {
        var particleCount = 30;
        while( particleCount-- ) {
          particles.push( new Particle( x, y ) );
        }
      }
      function loop() {
        requestAnimFrame( loop );
        hue= random(0, 360 );
        ctx.globalCompositeOperation = 'destination-out';
        ctx.fillStyle = 'rgba(0, 0, 0, 0.5)';
        ctx.fillRect( 0, 0, cw, ch );
        ctx.globalCompositeOperation = 'lighter';
        var i = fireworks.length;
        while( i-- ) {
          fireworks[ i ].draw();
          fireworks[ i ].update( i );
        }
        var i = particles.length;
        while( i-- ) {
          particles[ i ].draw();
          particles[ i ].update( i );
        }
        if( timerTick >= timerTotal ) {
          if( !mousedown ) {
            fireworks.push( new Firework( cw / 2, ch, random( 0, cw ), random( 0, ch / 2 ) ) );
            timerTick = 0;
          }
        } else {
          timerTick++;
        }
        if( limiterTick >= limiterTotal ) {
          if( mousedown ) {
            fireworks.push( new Firework( cw / 2, ch, mx, my ) );
            limiterTick = 0;
          }
        } else {
          limiterTick++;
        }
      }
      canvas.addEventListener( 'mousemove', function( e ) {
        mx = e.pageX - canvas.offsetLeft;
        my = e.pageY - canvas.offsetTop;
      });
      canvas.addEventListener( 'mousedown', function( e ) {
        e.preventDefault();
        mousedown = true;
      });
      canvas.addEventListener( 'mouseup', function( e ) {
        e.preventDefault();
        mousedown = false;
      });
      window.onload = loop;
      //]]>
    </script>
cre: thuthuatms
Like Rê chuột vào nút Like để chọn biểu tượng cảm xúc
blogger template
Vũ Minh Thịnh check
Designer Developer

Chào các bạn mình là Thịnh - một cậu học sinh, với đam mê và sở thích, mình lập nên blog này để lưu trữ những kiến thức, đồng thời cũng chia sẻ những gì mình biết và sưu tầm được tới bạn đọc.

 • 2
 • Subscribe box

  Nhập địa chỉ Email và bấm đăng ký, bạn sẽ nhận được bài viết mới nhất từ Vũ Minh Thịnh hoàn toàn miễn phí qua Gmail!

  Bình luận

  Blogger Comments (2)


  Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!

  2 comments:

  Facebook Comments

  :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s

  Thông báo của Admin